Eshop Nord Service / Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační podmínky

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Reklamační řízení se řídí tímto Reklamačním řádem, záručními podmínkami pro určitý druh zboží, popř. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

1) Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží obsah dodávky prohlédnout a o případných zjištěných vadách, či neúplnosti dodávky neprodleně informovat prodávajícího.

2) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a do tří dnů od převzetí zboží ho poslat poštou či přepravní službou spolu s reklamovaným zbožím, kopií faktury a dodacího listu na adresu sídla prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést přesnou specifikaci vady, počet vadných kusů, chybějících kusů, číslo nebo datum objednávky, číslo zakázky, popř. kupní smlouvy.

3) Před prvním použitím zboží je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Kupující je dále povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno a v souladu s podmínkami použití zboží danými prodávajícím. V případě nesprávného používání nebo prokázání zásahu kupujícího do výrobku nese odpovědnost kupující.

4) Za vady vzniklé přepravní službou prodávající neručí. Takto vzniklé vady řeší kupující s daným přepravcem dle podmínek přepravní služby.

5) Pokud zboží po převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou či kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu objednávce či kupní smlouvě, a to na základě volby prodávajícího uvedené v oznámení o způsobu vyřízení reklamace - dodáním chybějícího zboží nebo odstraněním ostatních vad zboží, a to opravou nebo dodáním náhradního zboží, popř. slevou z kupní ceny, ve lhůtách dle bodu 6) tohoto Reklamačního řádu. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o způsobu vyřízení reklamace od prodávajícího nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, bude reklamace vyřízena dle tohoto oznámení o způsobu vyřízení reklamace, ve lhůtách dle bodu 6) tohoto Reklamačního řádu.

6) Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do sedmi dnů od obdržení oznámení o zjištěných vadách, dle bodu 2. tohoto Reklamačního řádu, o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

7) V případě oprávněné reklamace hradí prodávající expediční náklady, vynaložené při zaslání zboží po odstranění vad kupujícímu. Při oprávněné reklamaci má kupující právo uplatňovat náhradu škody za expediční náklady, které vynaložil při zaslání reklamovaného zboží včetně dokladů, ale pouze na základě potvrzení, ve kterém bude prokazatelně vyčíslena výše nákladů a které je kupující povinen prodávajícímu doručit.

8) Reklamační řízení neopravňuje kupujícího k nezaplacení faktury za reklamované zboží.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 01.07.2016.