Eshop Nord Service / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Nord Service, s.r.o.

1) Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2) Ceny v nabídkách, letácích, cenících a na www stránkách prodávajícího jsou pouze orientační a prodávající si vyhrazuje právo vzhledem k povaze daného smluvního vztahu cenu upravit. Ceny v internetovém obchodu jsou závazné a nezahrnují expediční náklady. Pokud by došlo v době mezi nabídkou a potvrzením objednávky či kupní smlouvy ke zvýšení nákladů, je prodávající oprávněn k úpravě ceny. Rozhodná doba pro určení ceny je doba potvrzení objednávky či kupní smlouvy. Uvedené ceny platí za předpokladu, že kupující nebude v prodlení s plněním svých povinností, zejména dodá včas podklady v požadovaném grafickém formátu.

3) Prodávající považuje objednávky za závazné až po písemném potvrzení objednávky či kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Podmínkou platnosti objednávky z internetového obchodu je vyplnění veškerých formulářem označených údajů. Po odeslání objednávky z internetového obchodu bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí a platnosti ceny objednaného zboží. V případě, že kupující neuvede svůj e-mail, bude kontaktován telefonicky.

4) Pokud je v kupní smlouvě sjednán termín dodání, je kupující povinen zajistit včasné předání všech potřebných podkladů pro výrobu prodávajícímu. V opačném případě se vystavuje riziku, že se jeho vinou dodání zboží opozdí (termín dodání sjednaný v objednávce či kupní smlouvě tak pozbývá platnosti). Kupující nese odpovědnost za případné porušení autorských a jiných ochranných práv. Speciální návrhy, kresby a grafické práce, které prodávající během zpracování zakázky zhotoví, jsou jeho majetkem a zůstávají uchovány v elektronické podobě. Podklady dodané kupujícím jsou vráceny pouze na vyžádání.

5) Při zhotovení zboží dle předlohy kupujícího je výrobek reprodukován dle nejlepších dosažitelných možností. Přitom mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení a barvě, které jsou podmíněny technologickými možnostmi výroby a vlastnostmi základních materiálů. Při takových odchylkách je zakázka považována za splněnou bez vady. To platí i pro vzorek tisku ve srovnání se sériovou výrobou. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána technickým průběhem výroby a činí ± 5 %.

6) Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů. Prodávající a kupující se dohodli, že v případě prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody přesahující smluvní pokutu. Dále se účtují úroky z prodlení podle platných právních předpisů.

7) Po vzájemné dohodě s kupujícím může dojít k dílčím dodávkám.

8) U zakázek do 20.000,- Kč je zboží zasíláno na dobírku, pokud není ujednáno jinak. Při převzetí zboží u prodávajícího se platí hotově.

9) Při zakázce nad 20.000,- Kč je požadována záloha ve výši minimálně 50 % z částky fakturované za zakázku, splatná do pěti dnů od vystavení zálohové faktury, a to dle požadavku prodávajícího, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě nezaplacení je výroba a expedice pozastavena. Automaticky je záloha požadována bez ohledu na cenu zakázky i v případě opakované zakázky, pokud kupující provedl platbu za předchozí zakázku po termínu splatnosti, nebo pokud platbu v době uzavírání nové kupní smlouvy neprovedl vůbec.  Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu ve výši 100 % bez ohledu na cenu zakázky, pokud se kupující v minulosti ocital v prodlení s placením splatných pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu (faktur) nebo v době uzavírání kupní smlouvy neměl uhrazenou předchozí zakázku.

10) V případě zálohové faktury dle bodu 11. těchto Všeobecných obchodních podmínek je kupujícímu zboží zasláno vždy až po připsání částky odpovídající záloze dle požadavku prodávajícího v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami na bankovní účet prodávajícího vedený u České spořitelny, Jičín, č.ú. 1261903309/0800.

11) Nedojde-li k jiné dohodě, je expedice prováděna běžnými zásilkovými službami. Zboží je přepravci předáno nejpozději v den, který předchází termínu dodání. Za zpoždění či poškození vzniklé vinou přepravce nenese prodávající žádnou odpovědnost. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození zboží nebo ztrátě a ihned na místě případné poškození či ztrátu oznámit přepravci. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel. Prodávající poskytne kupujícímu potřebné podklady pro uplatňování nároků z vad dopravy kupujícím na dopravci. K přechodu nebezpečí škody dochází v místě předání zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu.

12) Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zjištěné vady zboží je kupující povinen oznámit u prodávajícího neprodleně po převzetí zboží.

13) Kupující si je vědom toho, že při použití zboží k jinému než obvyklému účelu, prodávající za vady neodpovídá. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou manipulací se zbožím třetími osobami. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží, pokud bylo zboží použito nepřiměřeným způsobem. Neodpovídá též za běžné opotřebení zboží, které je úměrné době používání. Rovněž prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným umístěním, popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek.

14) Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená bez jeho zavinění bude prodávající kontaktovat kupujícího s výzvou o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. V případě opětovného odeslání zásilky budou kupujícímu k celkové ceně zásilky doúčtovány marně vynaložené náklady na dopravu. Pokud kupující zásilku nepřebere bude prodávající nárokovat náhradu škody, zejména plných nákladů na výrobu výrobku a marně vynaložených nákladů na dopravu (včetně dalších nákladů spojených s vymáháním).

15) Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho výlučným vlastnictvím až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Přechod vlastnictví k tomuto zboží na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny.

16) Účtenky EET jsou zasílány mailem.

17) Pro všechny spory, které by případně vznikly, platí právo České republiky.

18) Kupující odesláním objednávky či potvrzením kupní smlouvy stvrzuje, že si Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád přečetl a že obsahu obou dokumentů porozuměl a s obsahem obou těchto dokumentů souhlasí.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 01. 07. 2016.